دسته‌ها

پروژه مدیریت آموزشگاه

 

 

 • نام فایل: پروژه مدیریت آموزشگاه
 • شناسه کالا: ۱۰۱۵۵
 • حجم فایل: ۴٫۴۲ مگابایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده چاپ با هر نوع دستگاه چاپگری
 • تعداد صفحات: ۱۱۱ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این پروژه را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری و با فونت های غیر استاندارد به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، منابع، صفحه اول مشخصات، ویرایش شده، با فونت های استاندارد و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید و یا مراکز سازمان فنی حرفه ای می باشد
 • قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

این فایل مخصوص مدیران آموزشگاه های دولتی، آزاد و غیرانتفاعی می باشند که میخواهند پروژه مدیریت آموزشگاه به مراجع خود تحویل بدهند

تاکید می کنیم که این پروژه کامل تائید شده و می باشد

 

 

فهرست مطالب

فصل ۱

(توانایی تشخیص مفهوم مدیریت اصول آن)

تعریف سیستم

سیستم باز و سیستم بسته

سازمان رسمی :

سازمان غیرسمی :

منابع:

فصل ۲

(توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی وکارکردهای آن)

۲- مفاهیم مدیریت

۱-۲- مکتب کلاسیک یا سنتی یا تیلوریسم :

۲- ۲- مکتب نئوکلاسیک یا روابط انسانی :

۳-۲- مکتب سیستمی یا مبتنی بر تئوری سیستمها :

۴-۲- مدیریت آموزشی:

۵-۲-  هدفهای آموزشی برای مدیران شامل اهداف زیر است :

۱-۵-۲- هدفهای اجتماعی

۲-۵-۲- هدفهای سازمانی

۳-۵-۲- هدفهای کارکنان:

۶- ۲- آموزش و انواع استانـدارد آمـوزشـی

۷-۲- انواع آمـوزش

۱-۷-۲- آموزش هشتگانه

۸-۲- آمـوزش مهـارتهای زندگـی

۱-۸-۲- تعریف مهارتهای زندگی:

۲-۸-۲- استفاده از روش های کاربردی در آموزش های فنی و حرفه ای و تخصصی

۳-۸-۲- راهبردهـای کل مدیریت آموزشـی:

۴-۸-۲- ویژگـی روش های آمـوزش کاربـردی و پودمانی

۵-۸-۲- شرایط استفـاده از روش هـای کاربـردی:

۶-۸-۲- عوامل انتخـاب روش های آموزش کاربـردی

منابع:

فصل ۳

(توانایی اجرای مقررات وآئین نامه های موسسات کارآموزی)

منبع:

فصل ۴

(توانایی برنامه ریزی ونظارت بر اجرای برنامه ها)

خصوصیات برنامه ریزی جامع:

تفاوت های برنامه ریزی جامع با برنامه ریزی عملیاتی:

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان:

فرایند برنامه ریزی جامع:

مزایا و محدودیت های برنامه ریزی جامع:

برنامه ریزی عملیاتی در سازمان:

برنامه ریزی نیروی انسانی:

تامین نیروی انسانی

۱-۴- الگوهای برنامه ریزی آموزشی

۱-۲-۴ – معنا و مفهوم الگوهای عقلانی

۲-۲-۴- الگوهای عقلانی در برنامه ریزی آموزشی

۱-۲-۲-۴-  الگوی خطی(فنی گرا)

۲-۲ -۲-۴ – الگوی  جامع

۳-۲-۲-۴- برنامه ریزی استراتژیک سازمانی

۴-۲-۲-۴-  الگوی تقاضای اجتماعی

۹-۲-۲-۴-  الگوهای توافقی

منابع:

فصل ۵

(ارزشیابی از دوره های آموزشی)

تعریف ارزشیابی آموزش:

مراحل ارزشیابی:

ارزشیابی میانی:

ارزشیابی پایانی:

-تفسیر داده ها درباره عوامل نظام آموزش:

– فرآیند نظام آموزشی شامل:

برونداد نظام آموزشی شامل:

ملاک تصمیم گیری:

الگوهای مدیریت جهت ارزیابی نظام آموزشی:

منابع:

اثر بخشی آموزش

 • دلایل ارزشیابی آموزش
 • فرایند ارزشیابی آموزش
 • ستاده های مورداستفاده در ارزشیابی آموزشی
 • رویکردهای ارزشیابی آموزش

۱-۵-  تعریف ارزشیابی:

۲-۵- انواع ارزشیابی

۳-۵-  تعریف اصطلاحات ومفاهیم ارزشیابی

۴-۵- تعریف عملیاتی واژه های ارزشیابی و امتحانات درقلمروکاری اداره کل سنجش وارزشیابی :

۶-۵- شیوه های اجرایی ارزشیابی تکوینی یامستمر:

۷-۵- نظام نمره دادن در ارزشیابی مستمر :

۸-۵- سطوح

.منابع:

فصل ۶

(توانایی تهیه گزارش های مورد نیاز یک آموزشگاه)

تعاریف امور دفتری:

اصولا نامه های اداری به دو دسته تقسیم می شوند:

طریقه وصول نامه های وارده و یا فرستادن نامه های صادره

هدف امور دفتری در سازمان:

ابزار ها و وسایل مورد استفاده واحد دبیرخانه

چکیده:

از مهمترین وظیفه مدیر آموزشگاه تهیه گزارشهای خاص و ارائه آن به سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان یا شهرستان می باشد از مهمترین گزارشها می توان:

فصل ۷

(توانایی برقراری روابط انسانی)

۱- مقدمه

۲- ارتباط

۳- انواع ارتباطات

۴- ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت

۵- ارتباطات در سازمان

۶- روش‌های بهبود ارتباطات

۷- موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخش

مراجع

روابط انسانی:

۳-۷- مدیریت اداری:

۴-۷- جنبش روابط انسانی بطور عام و آموزش حساسیت

۶-۷- مفهوم ارتباطات

۷-۷- اثربخشی در ارتباطات میان فردی

منابع:

فصل ۸  

(توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه)

مفاهیـم اساسی  و اصول مقدماتی حسابداری

ارزیابی متوازن

ارزش افزوده اقتصادی

 • هزینهیابی برمبنای فعالیت
 • ارزیابی متوازن

۴-۸- حسابداری خود به رشته های مجزا و تخصصی تقسیم می شود که این رشته ها عبارتند از :

             حسابداری مالی ( عمومی)

             حسابداری دولتی

             حسابداری صنعتی (قیمت تمام شده)

             حسابداری مالیاتی

             حسابداری بودجه ای

             حسابرسی

             حسابداری سیستمها

             حسابداری موسسات غیر انتفاعی

             حسابداری اجتماعی

۵-۸- مفروضات حسابداری

۶-۸- اصول حسابداری

فصل ۹

(توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار)

۹- بهداشت و ایمنى

 • ایمنی
 • منظور از ایمن و غیرایمن چیست؟
 • مدیریت و راهبری ایمنی
 • عوامل اصلی در مدیریت ایمنی
 • بهداشت و ایمنی

▪برای کارگر:

▪برای کارفرما:

▪حفاظت و ایمنی:

 • وظیفه مدیریت در امر حفاظت و ایمنی در محیط کار چیست؟
 • ایمنی محیط کار:
 • حوادث ناشی از کار:
 • دلایل ایجاد حوادث:

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

اصول بهداشت روانی در سازمان

منابع و ماخذ

سوختگی با آتش

درمان سوختگی:

خونریزی Bleeding

اهداف کلی در خونریزی ها

کمکهای اولیه در خونریزی ها

روشهای مهار خونریزی

کمکهای اولیه در خونریزی خارجی

۱ – فشار مستقیم :

۲- بالا نگه داشتن عضو دچار خونریزی :

۳- فشار بر نقاط فشار :

کنترل بوسیله سرما :

ت- خونریزی داخلی :

کمکهای اولیه در خونریزیهای داخلی :

دسته بندی انواع حریق

روشهای عمومی اطفاء حریق :

مواد خاموش کننده آتش

آب

۹- بخش بهداشت

۱-۹- پیشگیری از خطرات ناشی از گرما:

۲-۹-  توصیه های ایمنی را همیشه بخاطر بسپارید و جدی تلقی کنید

۳-۹- ایمنی در مصرف برق

۴-۸-  ایمنی گاز و وسایل گاز سوز

۱-۴-۸-  آتش سوزی و انفجار در اثر نشت گاز

۲-۴-۸- نکات ایمنی در مورد وسایل گاز سوز

۳-۴-۸- آتش سوزی:

۵-۸- در هنگام آتش سوزی چه مواردی را انجام دهیم .

۶-۸- کمک های اولیه

۷-۸- رعایت نکات ایمنی در داخل ساختمان :

۸-۸- رعایت نکات ایمنی در خارج از ساختمان :

منابع

منابع و ماخذ:

فصل ۱
(توانایی تشخیص مفهوم مدیریت اصول آن)

۱-آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم های باز و بسته و انواع آن) تئوری سیستم مدیریت
در طی ده سال گذشته، رویه خاصی زیرعنوان «تئوری سیستم» برای بررسیهای سازمانی متداول گردیده است که می تواند به عنوان پایه و مبنائی برای بهم پیوستن و ارتباط نظریه های مختلف سازمانی و شیوه های متعدد مدیریت بکار رود.

تعریف سیستم
اصطلاح «سیستم» به «مجموعه ای از اجزاء وابسته» اطلاق می شود. به عبارت دیگر، سیستم به معنای یک «کل» بکار می رود که از ترکیب اجزاء متعددی تشکیل یافته است. بدین ترتیب، اصطلاح «سیستم» مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که شامل مصادیق مختلفی در زیست شناسی و امور فیزیکی و اجتماعی و نظائر آنها می شود. به عنوان مثال، در زیست شناسی بدن موجود زنده یک سیستم تلقی می شود که از اجزاء یا سیستم های فرعی متعددی (مانند دستگاه اعصاب، دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش و غیره) تشکیل یافته است. در نتیجه فعل و انفعال و تأثیر متقابل اجزاء وابسته، پدیده کل (سیستم) ظاهر می شود.

سیستم باز و سیستم بسته
سیستم معمولاً به دو نوع تقسیم می شود: سیستم باز (Open System) و سیستم بسته (Close System)، سیستم بسته بیشتر به سیستم های مکانیکی در فیزیک و علوم تجربی اطلاق می شود. سیستم بسته صرفاً با استفاده از نیروهای داخلی و بدون ارتباط با محیط خارج می تواند به کار خود ادامه دهد. در نظریه های کلاسیک ، سازمان به عنوان یک «سیستم بسته» تلقی می شود که فقط متکی بر عوامل و نیروهای داخلی است و بدون ارتباط با محیط خارج می تواند مسائل خود را از طریق سلسله مراتب و تقسیم کار و روابط رسمی در داخل دستگاه حل و فصل کند. که متأسفانه اغلب سازمانها و شرکت های ما اگر نه ۱۰۰ درصد ولی به مقدار بسیار بسته می باشد و حتی از شبکه های اطلاعاتی ارزان و بسیار پربار اینترنتی نیز استفاده نمی نمائیم.
یکی از مشخصات سیستم بسته، گرایش ذاتی در جهت تعادل ایستا (Static Equilibrium) و رکورد توقف است. به عبارت دیگر، در سیستم بسته بازده دستگاه تناسبی با منابع مصروفه ندارد و اتلاف منابع، بی نظمی و اختلال و اقدامات بدون هدف برای حفظ وضع موجود رواج پیدا می کند.

بر خلاف سیستم بسته، در سیستم باز گرایشی در جهت تعادل پویا (Dynamic Equilibrium) و رشد و تکامل از طریق ارتباط دائم با محیط خارج ملاحظه می شود. در این حالت، سیستم با دریافت منابع مادی و انسانی (Input) و تغییر و تبدیل (Transformation) آنها وسعی در ازدیاد و بهبود بازده (Output)، بیش از آنچه نیرو می گیرد (بصورت نیروی انسانی، مواد و اطلاعات) نیرو تولید می کند (بشکل کالا یا خدمات)، و بدین ترتیب خود را در مقابل سکون و نابودی (Entropy) حفظ می کند. در سیستم باز، دستگاه نه تنها بایستی خود را با عوامل محیط خارج سازگار سازد، بلکه دائماً خود را با عوامل متغیر داخل نیز منطبق می سازد.

۲-آشنای با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیر رسمی
سازمان عبارت است از همکاری مشترک افراد برای انجام مقاصد مشترکی که در پیش دارند. دقت در تعریف فوق از سازمان نشان می دهد که رابطه منظم و منطقی بین افراد، وجود هدفهای مشترک و هم جهت، وظایف گوناگون از جمله عواملی هستند که بدون وجود آنها، ایجاد سازمان ممکن نیست. سازمان زائیده فعالیت گروهی است و قالبی است که فعالیت مدیریت در آن جریان دارد.
پویاییهای زندگی سازمانی را فقط هنگامی می توان فهمید که علاوه بر ساختار رسمی سازمان، از هنجارها، گروه بندیها و روابط غیر رسمی آن نیز آگاهی داشت. تاثیر سازمان غیر رسمی بر سازمان رسمی می تواند عواقب و نتایج سازنده یا ویران کننده داشته باشد. گرچه تحقیقات مختلف نشان داده که سازمان غیر رسمی محدودیتهایی از لحاظ بازده سازمان به وجود می آورد، مع هذا، شواهدی هم حاکی از آن است که سازمان غیر رسمی می تواند نیروی سازنده ای برای گردش کار سازمان و وسیله ای برای تغییر باشد.
در واقع سازمان غیر رسمی وسیله مهمی برای اجرا و تحقق هدفهای مهم سازمانی به شمار می رود. با شناخت کامل پویاییهای سازمان غیر رسمی، می توان به توسعه و ایجاد رویه ها و مکانیسمهایی با استفاده از ساختار غیر رسمی پرداخت و از جنبه رسمی دادن به هر اقدامی اجتناب کرد. سازمان غیر رسمی وجود دارد. نباید آن را دشمنی پنداشت که باید نابود شود و نه مانعی که باید از میان برداشته شود. برعکس، سازمان غیر رسمی ممکن است وسیله سودمندی برای بهبود کارآیی سازمان باشد. عقلایی نیست که سازمانی نظیر آموزش و پرورش را صرفا به موجب ملاکهای عقلانیت و رسمیت اداره کرد؛ زیرا این ملاکها جنبه های غیر عقلانی و غیر منتظره سازمان غیر رسمی را نادیده می گیرند. از لحاظ نظری، توصیه کردنی است که عمل مدیریت با استفاده از هر دو اجزای رسمی و غیر رسمی سازمان قابل پیشرفت است.

سازمان رسمی :
جلیل بهارستانی: سازمان رسمی سازمانی است که از شکل و ترکیب خاصی برخوردار بوده، از یک سلسله همبستگیها و روابط بین مشاغل و مقامات سازمانی بر اساس سلسله مراتب سازمانی به وجود آمده است.
رضائیـــان: سازمان رسمی سازمانی است که بطور قانونی بنیانگذاری و تصویب می شود. تعداد مشاغل و حدود و ظایف و اختیارت و نحوه انجام فعالیتها در آن مشخص می گردد.

سازمان غیرسمی :
چستر بارنارد: سازمان غیررسمی عبارت است از سازمانی که به هرگونه فعالیت مشخص منتهی بدون هدف اگاهانه دست بزند. ( دارای سلسله مراتب نیست و آگاهانه نیست).
کیت دیویس: سازمان غیررسمی یک شبکه روابط شخصی و اجتماعی است که در قالب سلسله مراتب سازمانی وجود ندارد. بلکه خودبخود و در شرایط روابط افراد با یکدیگر شکل می گیرد.
هوی و میسکل: سازمان غیر رسمی سیستمی از روابط شخصی افراد است که به خودی خود در داخل همه سازمانهای رسمی با عمل و عکس العمل اعضا شکل می گیرد.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

20000 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه درباره پروژه مدیریتی مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

 

 

 • نام فایل: پروژه مدیریتی مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
 • شناسه کالا: ۱۰۱۳۶
 • حجم فایل: ۱٫۲۷ مگابایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده چاپ با هر نوع دستگاه چاپگری
 • تعداد صفحات: ۶۰ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری و با فونت های غیر استاندارد به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، منابع، صفحه اول مشخصات، ویرایش شده، با فونت های استاندارد و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

 

فهرست مطالب
توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن
الف: مهارتهای مدیریتی
ب: مهارت‌های بین فردی
ج: ارتباط
د: سایر جنبه‌های مهارتی
وظایف اساسی مدیریت آموزشی
الف) تصمیم گیری:
ب) نیاز سنجی و برنامه ریزی:
ج) تامین و سازماندهی منابع و امکانات:
د) آموزش و آماده سازی نیروی انسانی:
ه) انگیزش:
و) برقراری روابط انسانی:
ز) نظارت و کنترل:
ح) ارزش یابی و پاداش:
ضرورت مدیریت آموزشی
کارکردهای مدیریت آموزشی
هدایت و رهبری
تعریف رهبری
قلمرو خاص مدیریت آموزشی
بخش دو
(توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن)
ارتباطات از جهت متفاوتی می‌توان طبقه بندی کرد
الف- ارتباطات یک جانبه
ب- ارتباطات دو جانبه
دلایل نیاز به سازمانهای رسمی:
سازمان غیر رسمی (Informal organization)
ویژگی‌های سازمان غیر رسمی
توانایی اجرای مقررات و آیین نامه‌های موسسات کارآموزی
فصل اول
(کلیات و تعاریف)
فصل دو
(شرایط موسس و مدیر آموزشگاه و صدور پروانه آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد)
فصل دو
(مربیان، شرایط اشتغال و مسئولیت آنها)
فصل دو
(مقررات مربوط به کارآموزان)
فصل پنجم
(نظارت و بازرسی و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسیس و تعطیل آموزشگاه
فصل پنجم
(مقررات عمومی)
توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها
توانایی ارزشیابی از دوره‌‌های آموزشی
ارزشیابی آموزش و چرخه آن
مقاصد کلی ارزشیابی
اهمیت ارزشیابی
جایزه ملی آموزش
طراحی پرسشنامه و آزمون
استفاده از آزمون
کارآفرینی
مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی
نقش کارآفرینان در توسعه سازمان
توانایی تهیه گزارش‌های مورد نیاز آموزشگاه
انواع گزارش از لحاظ موضوع
انواع نامه‌های اداری:
انواع گزارش‌های اداری
اصول تهیه نوشته‌های اداری:
قواعد نشانه گذاری:
توانایی برقراری روابط انسانی
مهارتهای ارتباطی:
توانایی نظارت بر امور مالی
حوادث ناشی از کار و نقش اقدامات ایمنی و حفاظت در پیشگیری از آنها
پیشگیری از حوادث شغلی
اصل مدیریت ایمنی و بهداشت کار
ویژگی‌های مشترک بهداشت و ایمنی
توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار
انواع آتش:
مثلث آتش
انواع کپسولهای خاموش کننده آتش:
شرایط فیزیکی در محیطهای صنعتی
اهمیت و ارزش شرایط فیزیکی محیط‌های کار
شرایط فیزیکی محیط کار عبارتند از:
میزان مخاطرات ناشی از کار
بهداشت حرفه‌ای:
علل ایجاد سوانح:
روشهای پیشگیری:
بیماریهای حرفه‌ای:
وسایل حفاظت انفرادی
منابع و ماخذ:

 

عناوین:
۱ . توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن:
آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم‌های باز و بسته و کارکردهای آنها(
آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیر رسمی.
شناسایی سبک‌های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها

۲٫ توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن
شناسایی: مفهوم آموزشی و آموزشهای رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته.
شناسایی ویژگیهای آموزش‌های نفی و حرفه‌ای و شناسایی نقش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در نظام آموزشی کشور
شناسایی: مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن، جایگاه مدیریت آموزشی در آموزشگاههای فنی و‌حرفه‌ای و آشنایی با اصول مدیریت آموزشی و کارکردهای آن.

۳ . توانایی اجرای مقررات و آیین نامه‌های موسسات کارآموزی
ه شناسایی: ویژگیها، قوانین و مقررات تاسیس، فرایند اخذ مجوز و اصول اجرای مقررات و آیین نامه‌های تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای
آشنایی با مسایل و مسئولیتهای حقوقی مدیریت آموزشگاه.
۴ . توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها
شناسایی: دوره‌های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاه، اصول تشخیص و انتخاب کادر آموزشی، آموزشگاه، فرایند برنامه ریزی آموزشی استاندارد مهارت
شناسایی: اصول تدوین اهداف کلی و جزیی دوره آموزشی، اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی، اصول تامین امکانات آموزشی آموزشگاه و اصول مدیریت بر اجرای دوره‌های آموزشی
۵ . توانایی ارزشیابی از دوره‌های آموزشی
شناسایی: اصول ارزشیابی جامع و فراگیر (ارزشیابی پایانی، نظر سنجی از فراگیر و مدرس) اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی.

۶ . توانایی تهیه گزارش‌های مورد نیاز آموزشگاه
شناسایی: پایه‌های اساسی آیین نگارش، مقررات مکاتبات اداری، اصول استناد به قوانین و مقررات در مکاتبات اداری
شناسایی اصول تهیه گزارشهای مورد نیاز آموزشگاه

۷ . توانایی برقراری روابط انسانی
شناسایی: مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده‌ آن، عوامل موثر ارتباطی، موانع ارتباطی، اصول برقراری روابط انسانی
آشنایی با اصول روانشناسی عمومی و آشنایی با جامعه شناسی عمومی

۸٫ توانایی نظرات بر امور مالی آموزشگاه
آشنایی: با اصول مقدماتی حسابدار عمومی، مراکز مالی و اداری مرتبط با آموزشگاه
شناسایی: تعرفه‌های آموزشی، درآمد و هزینه‌ها و اصول نظارت بر امور مالی آموزشگاه.
۹ . توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار
آشنایی: با حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محیط کار، با وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها
شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار
آشنایی با عوارض جانبی و اصول انجام کمکهای اولیه، آتش سوزی و اصول انجام آتش نشان.
توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن.
آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم‌های باز و بسته و کارکردهای آنها)
آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیر رسمی
شناسایی سبک‌های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها

مدیریت و رهبری از ارکان سازمان و جامعه است. در بین انواع مدیریت‌ها- مدیریت آموزشی- از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه جامعه دارد.
عصر حاضر، عصر مدیریت و‌رهبری است و‌موفقیت نهادها و سازمان‌ها تا حد زیادی به کارآئی و اثر‌بخشی مدیریت بستگی دارد. با آنکه همه مدیریت‌ها به نوبه و در جای خود مهم و پردازش هستند، هیچ یک از آنها به اندازه مدیریت آموزشی حائز اهمیت نیست. ترقی هر جامعه‌ای در گرو نوع و چگونگی فعالیتی است که در مدارس انجام می‌گیرد و اثر مدیریت به عنوان رهبر آموزشی در مدرسه را نمی‌توان نادیده گرفت.
از آنجا که مدیریت آموزشی نیز دربردارنده مفهوم کلی مدیریت در سازمان است، قبل از تعریف مدیریت آموزشی به تعریف مفهوم کلی مدیریت می‌پردازیم.
صاحب نظران زیادی در حیطه مدیریتی به انتشار افکار خود پرداخته‌اند. از جمله استونر (stoner) می‌گوید: «مدیریت فرایند برنامه ریزی- سازماندهی، هدایت و کنترل کوشش‌های اعضای‌سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دستیابی به اهداف معین سازمانی است.
فلیپو (Flippo) مدیریت را «هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه ریزی و کنترل عملیات سازمان بطوریکه هدف‌ها را بتوان بطور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود» تعریف می‌کند.
در ارتباط با تعاریفی که از مفهوم مدیریت داریم، تعریف مدیریت آموزشی در بستر سازمان آموزشی کار مشکلی نخواهد بود. فرهنگ لغات بین المللی تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی را بکار بردن تکنیک‌ها و روش‌های اداره سازمان‌های تربیتی با در نظر گرفتن هدف‌ها و سیاست‌های کلی تعلیم و تربیت تعریف می‌کند.
مدیریت آموزشی فرایندی است اجتماعی که با بکارگیری مهارتهای علمی و فنی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مادی را سازماندهی و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینه‌های انگیزش و رشد با تامین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان، دانش آموزان و کارکنان بطور صرفه جویانه به هدف‌های تعلیم و تربیت برسد.
چون مدیریت آموزش با انسانها سر و کار دارد و کار او انسان سازی است، باید رفتار انسان‌را بشناسد و روش‌های تغییر رفتار را‌بداند. مدیر باید افراد را از جنبه‌های مختلف روان شناختی با استفاده از علم روان شناسی و همچنین تاثیراتی که جامعه، محیط و فرهنگ به رفتار افراد دارد مورد شناسایی قرار دهد.

انجمن ملی مدیران دبیرستانهای امریکا، چند ویژگی برای مدیران آموزشی را لازم می‌دانند که از جمله:

الف: مهارتهای مدیریتی
۱٫ تجزیه و تحلیل مسائل: مدیر باید بتواند به جستجوی اطلاعات برای هدف معین بپردازد و مسائل را حل و تصمیم گیری کند.
۲٫ قضاوت: توان ارزشیابی انتقادی از ارتباطات کتبی و تصمیم گیری درباره حل و تامین نیازها را داشته باشد.
۳٫ توانایی سازمانی: توانایی زمان بندی- برنامه ریزی- کنترل کار دیگران و مهارت در استفاده بهینه از نیروها و توانایی‌های دیگران
۴٫ مصمم بودن: درک درست و به موقع زمان تصمیم گیری یکی از ویژگی‌های مهم رهبری آموزشی است.

ب: مهارت‌های بین فردی
۵٫ رهبری: توانایی تعامل موثر با گروه برای راهنمایی آنها در انجام و تکمیل کارها و مسئولیت‌ها.
۶٫ حساسیت: باید نسبت به نیازها- خواسته‌ها و مشکلات شخصی اعضای زمان حساسیت داشته باشد.
۷٫ تحمل فشار: توانایی کار کردن در شرایط تحت فشار و توانایی فکر کردن در زمان وقوع مشکلات

ج: ارتباط
۸٫ ارتباط شفاهی: مدیر موفق باید بتواند درباره ایده‌ها و وقایع سخنرانی روشنی داشته باشد.
۹٫ ارتباط کتبی: مدیر باید بتواند ایده‌ها و افکار خود را کتبا به روشنی در اختیار مخاطبان قرار دهد.

د: سایر جنبه‌های مهارتی
۱۰٫ علایق مختلف: باید توانایی لازم در جهت شرکت در موضوعات و وقایع مختلف را داشته باشد. او باید توان مشارکت در موضوعات آموزشی، سیاسی، اقتصادی، وقایع جاری و غیره را داشته باشد.
۱۱٫ انگیزه شخصی: باید شواهدی مبنی بر اهمیت کار برای ارضاء نیازهای شخصی داشته باشد تا بتواند موفقیت‌های بیشتری کسب کند.
۱۲٫ ارزش‌های آموزشی: داشتن فلسفه آموزش و پرورش کاملا مستدل و روشن و توان پذیرش ایده‌های جدید و تغییرات از ویژگی‌های مدیران آموزشی خوب است.
انگیزه در کار: انگیزه چیزی است که فرد را وادار به انجام دادن کاری می‌کند و البته رفتاری هدفمند که در جهت دستیابی به مقصودی انجام می‌شود.
رضایت شغلی: اگر کار برآورنده نیازهای انسان است موضوع رضایت شغلی نیز خود بخود مطرح می‌شود. آیا افراد برای کسب درآمد کار می‌کنند یا اینکه کار دربر دارنده پاداش‌های دیگری نیز هست؟
جذب و‌آموزش نیرو از‌اولین شاخه‌های رشته‌روان شناسی صنعتی بود که از خدمات روان شناسان بهره گرفت. هدف از گزینش، اجتناب از عدم تناسب بین فرد و شغل یا منصبی است که به او واگذار می‌شود.
یکی از تکنیک‌هایی که کارفرمایان برای تصویب شغل به آن متوسل می‌شوند تجزیه و تحلیل شغل است. تجزیه و تحلیل شغل به تعیین ویژگی‌های شغل منتهی می‌شود که با توسل به آن کارفرما می‌تواند نوع مهارت‌ها و ویژگی‌های مورد نیاز را مشخص کند و کارمند یا کارگر احتمالی آینده نیز می‌تواند دقیقا از اقتضائات آن شغل آگاه گردد. به این ترتیب هر دو طرف در همان ابتدای امر نوعی صافی در اختیار خواهند داشت.
تحلیل شغل معمولا تحت عنوان دانش، مهارت، و نگرش یاد می‌شود.

وظایف اساسی مدیریت آموزشی
الف- تصمیم گیری ه- انگیزش
ب- نیاز سنجی و برنامه ریزی و- برقراری روابط انسانی
ج- تامین و سازماندهی منابع و امکانات ز- نظارت و کنترل
د- آموزش و آماده سازی نیروی انسانی ح- ارزشیابی و پاداش

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

12000 تومان – خرید

مدیریت بازاریابی صنعتی

 • نام فایل: مدیریت بازاریابی صنعتی
 • شناسه کالا: ۱۰۰۷۹
 • حجم فایل: ۵۷۹ کیلوبایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۱۸ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

 

این مطالعه چهارچوب طرح های تلفیقی آموزش سازمانی را در رفتار سازمانی خریدار توسعه می دهد. در این مطالعه فعالیت های ارتباطی و روابط میان واحدهای استراتژیک تجاری که در فرایند خرید مشارکت دارند مورد توجه قرار می گیرند، حمایت علمی برای روابط پیشنهاد شده بر اساس رشته ای از مطالعات صورت گرفته که این مطالعات بر اساس مصاحبه با مدیران ۱۰ واحد استراتژیک تجاری یک سازمان خدمات جهانی می باشد، بر اساس این مطالعات چندین معنی ضمنی ارائه شده است.
مقدمه
کریس- تحلیل گر پژوهش بازاریابی که به تازگی در سازمان استخدام شده بود- برای دفتر کار خود نیاز به کامپیوتر و چاپگر داشت، به همین دلیل سفارش خرید یک سیستم را به بخش خرید سازمان ارائه داد، بعد از گذشت ۲هفته کامپیوتر خریداری شد اما خریداری چاپگر را به زمانی موکول کردند که تقاضای خرید چاپگر به حدی برسد که بتوانند تخفیف عمده ای را دریافت نمایند و پس از گذشت ۶هفته چاپگر به کریس تحویل داده شد، بخش خرید تخفیف قابل ملاحظه ای را بابت سفارش چاپگر دریافت کرد، اما بخش خرید ضرر بهره وری کریس را در خلال این ۶هفته در نظر نگرفت.
مشکلی که کریس با آن دست به گریبان بود در اکثر سازمان ها وجود دارد، معمولا در زمان ارزیابی اهمیت فاکتور های هزینه در برابر کل چرخه زمانی فرایند ، فرهنگ خرید داده های مصرف کنندگان را در نظر نمی گیرند، از دید گاه بخش خرید چرخه زمانی فرایند به قدری نا محسوس است که اندازه گیری آن غیر ممکن است، در کاهش چرخه خرید هیچ گونه ارزش و سود واقعی وجود ندارد، با این وجود همان طور که در این مثال ساده نشان داده شد،در خرید کالاها و خدمات چیزهایی فراتر از هزینه وجود دارد.
در اینجا سؤالاتی مطرح می گردد که برخی از این سؤالات عبارتند از :
۱) در چه زمانی فاکتورهای هزینه مهم تر از کل چرخه زمان می باشد
۲) چه موقع ادغام سفارش های ویزه خرید در یک روش کاملا عملی امکان پذ یراست؟ برای پاسخ به این سؤالات در این مطالعه آموزش سازمانی به عنوان کلید موفقیت در چرخه سازمانی سریع محیط خرید در نظر گرفته شود، در سازمان های آموزشی بدون در نظر گرفتن وظایف افراد، موقعیت ها و توصیف شغلی آنها از نظرات و راه حل های همه استفاده می شود، سازمان از دانش فزاینده کل زنجیره ارزشی خود و منابع داخلی و خارجی آن استفاده می کند تا در سازگاری با بازار و خریدار باشد، در این باره آموزش سازمانی به عنوان ابزاری در نظر گرفته می شود که به واسطه آن سازمان استراتژیک و اصول کلی مشترک خود را به واحدهای استراتژیک تجاری سازمان انتقال می دهد، همچنین آموزش سازمانی به عنوان فرایندی در نظر گرفته می شود که به واسطه آن سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد، یک سازمان آموزشی “در ایجاد ،کسب و انتقال دانش و در توصیف رفتار سازمان به منظور انعکاس دانش و بینش های جدید کارآمد است.”
سازمان آموزشی محرک بازار به عنوان گسترش مدیریت کیفی کل و برنامه ریزی و اجرای مجد د تجارت در نظر گرفته می شود، مدیریت کیفی کل باعث شکل گیری سازمانی کارآمد تر می شود و برنامه ریزی و اجرای مجدد تجارت نیز به طور شگرفی ساختار سازمان را تغییر می دهد، آموزش سازمانی مفهومی تکمیلی است که باعث سهولت تغییرات در تمام سطوح چرخه زمانی سریع محیط بازاریابی جهانی فعلی می شود، اساسا سازگاری با آموزش بدان معنا است که افراد سازمان روش های قد یمی تفکر درباره جزئیات را کنار گذاشته و دید گاه گسترده تری درباره نحوه عملکرد سازمان اتخاذ نموده و پس از اتخاذ یک استراتژی در جهت نیل به آن با یکدیگر همکاری نمایند.
هدف این مطالعه عبارتند از توسعه الگویی ذهنی در رابطه با هویت آموزش گروهی و پردازش اطلاعات بازار و ایجاد شرایطی که باعث سازگاری مصرف کننده،کاهش چرخه زمان ودتعهد در فرایند خرید گردد، در این مطالعه روابط و فعالیت های میان واحدهای استراتژیک تجاری در فرایند خرید مورد توجه قرار می گیرد، با گسترش مجموعه ای تلفیقی از طرح های موجود در فرایند ساخت این الگوی ذهنی و تعیین روابط میان ابعاد این ساختار می توان بر دانش تاثیر گذاشت.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

3500 تومان – خرید

تحلیل سیستم ها

 • نام فایل: تحلیل سیستم ها
 • شناسه کالا: ۱۰۰۶۸
 • حجم فایل: ۱٫۹۱ مگابایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۸۴ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی، همراه با عکس و قابل ویرایش
 • توضیحات: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

 

پروژه تحلیل سیستم ها
مقدمه
مشکلات جوامع انسانی و سازمانها روز به روز پیچیده تر و حل آنها نیازمند تفکر بهتر است . موارد فراوانی وجود دارد که تلاش مدیران و مسئولان برای حل یک مشکل ، فقط باعث تسکین آن شده و پس از مدت کوتاهی ، وضعیت مانند قبل شده یا منجر به ایجاد مشکلاتی بزرگتر و بدتر گردیده است . رویکرد سیستمی ، مدعی ارائه روش برای برخورد اصولی تر با پیچیدگیهای دنیای کنونی است . هدف این نوشتار ارائه مطالبی در زمینه تفکر سیستمی (Systems Thinking) است. هدف تفکر سیستمی ، بهبود درک ما از ارتباط عملکرد هر سازمان با ساختار درونی و سیاستهای عملیاتی آن ( و نیز سیاستهای عملیاتی مشتریان ، رقبا و تامین کنندگان ) است تا از این درک برای طراحی سیاستهای مؤثر اهرمی ، استفاده کنیم. البته عناوین مختلفی در این زمینه وجود دارد که از جمله می توان به رویکرد سیستمی (Systems Approach) ، دینامیک سیستم (System Dynamics) و تحلیل سیستمها (Systems Analysis)  اشاره نمود. گرچه عناوین فوق تفاوتهایی با یکدیگر دارند، اما در بسیاری موارد آنها را به جای یکدیگر نیز به کار می برند .

تعریف سیستم :
کره زمینی که ما در آن زندگی می کنیم ، قسمتی از منظومه شمسی است. آدمی برای زندگی خود ، “سیستمهای سیاسی و اجتماعی” خاصی بوجود آورده است. هر روز با “سیستمهای گوناگون حمل و نقل” روبرو هستیم. گاه از سیستمهای داخلی بدن خود ، مانند سیستم گوارش رنج می بریم. مهمترین دستگاه بدن ما ، یعنی دستگاه مغز و سیستم مرکزی اعصاب ، سیستم حیاتی و اسرار آمیزی است.
در نظر اول همه این سیستمهایی که برشمردیم ، بسیار متفاوت با یکدیگر جلوه می کنند. پس چرا ما همه آنها را با نام “سیستم” می خوانیم؟ سببش این است که همه آنها از یک لحاظ با یکدیگر شباهت دارند. البته همه آنها دستگاههایی هستند که از قسمت های گوناگون تشکیل شده اند اما همه این قسمتها به یکدیگر وابسته اند و با هم روابط متقابل دارند.
با این همه ، کلمه “سیستم” خالی از ابهام نیست. زیرا با آنکه ما معنی آنرا می دانیم (یا خیال می کنیم که می دانیم) ، بسیار دشوار است که بتاونیم تعریف روشن و دقیقی از آن به دست دهیم. به همین دلیل ، پیش از آنکه کلمه “سیستم” را تعریف کنیم ، بهتر است که اندکی بیشتر درباره موارد استعمال آن سخن بگوییم.
به هر جا که نظر افکنیم ، در دورادور خود سیستمهای گوناگونی را می بینیم: سیستمهای بسیار بزرگی چون “منظومه شمسی” – که تازه خود چون ذره کوچک و بی مقداری از “سیستم کهکشان” است ، و خود کهکشان نیز یکی از سیستمهای کهکشانهای بی شمار کیهانی است که دیدن آنها امکان پذیر می باشد- و سیستمهای بسیار کوچکی مانند “سیستمهای سلولی” در قلمرو بیولوژی و “سیستمهای اتمی” در قلمرو فیزیک. از اینها گذشته ، سیستمهای دیگری نیز وجود دارند مانند : “سیستمهای مکانیکی” مثل موتورها ومولدهای برق ، “سیستمهای بیولوژیکی” مانند انسان و حیوانات و نباتات ، و “سیستمهای اجتماعی” مانند کارخانه ها و احزاب سیاسی و خانواده. هنگامی که یک سیستم مکانیکی با یک سیستم بیولوژیکی با هم جمع آیند – مانند هنگامی که انسانی اتومبیل یا هواپیمایی را براند –  با نوع دیگری از سیستمها روبرو می شویم که نامشان “سیستمهای انسان به علاوه ماشین” است. همچنین مشاهده می کنیم که “سیستمهای طبیعی” ای نیز وجود دارند که بدون دخالت انسان کار می کنند ، مانند “جنگلها” و “رودخانه ها” که هر یک از آنها “سیستم طبیعی” مستقل و خاصی است.

تعاریف زیادی برای سیستم ارائه شده است که یکی از دلایل این تنوع ، دیدگاه و نوع سیستمهای مورد مطالعه توسط ارائه کننده تعریف است . در اینجا ، چند مورد از آنها ارائه می گردد:

۱- سیستم ، مجموعه ای از اجزاء است که در یک رابطه منظم با یکدیگر فعالیت می کنند .

۲- سیستم ، مجموعه ای از اجزاء مرتبط است که در راستای دستیابی به مأموریت خاصی ، نوع و نحوه ارتباط بین آنها بوجود آمده باشد .

۳- سیستم ، مجموعه ای است از متغیرها که بوسیله یک ناظر (Observer) انتخاب شده اند . این متغیرها ممکن است اجزاء یک ماشین پیچیده ، یک ارگانیسم یا یک موسسه اجتماعی باشند .
طبق تعریف فوق که توسط اشبی در سال ۱۹۶۰ ارائه شده ، سه موضوع متفاوت وجود دارد :
• یک واقعیت (شئ مشاهده شده )
• یک برداشت (درک) از واقعیت
• یک بیان (نمایش) از برداشت صورت گرفته
اشبی ، اولی را Machine  ، دومی را System و سومی را Model می نامید .

۴- سیستم ، بخشی از جهان واقعی است که ما انتخاب و آنرا در ذهن خود به منظور در نظر گرفتن و بحث و بررسی تغییرات مختلفی که تحت شرایط متفاوت ممکن است در آن رخ دهد ، از بقیه جهان جدا می کنیم . ( این تعریف از J.W. Gibbs  است)

۵- تعریف راسل ایکاف از سیستم :
سیستم مجموعه ای از دو یا چند عنصر(element) است که سه شرط زیر را داشته باشد :
• هر عنصر سیستم بر رفتار و یا ویژگیهای کل(whole) سیستم ، موثر است .
به عنوان مثال رفتار اجزایی از بدن انسان مثل قلب و مغز و شش می توانند عملکرد و ویژگیهای بدن انسان را به عنوان یک کل تحت تاثیر قرار دهند .
• بین عناصر سیستم از نظر رفتاری و نوع تاثیر بر کل سیستم ، وابستگی متقابل وجود دارد .
یعنی نحوه رفتار هر عنصر و نیز نحوه تاثیر هر عنصر بر کل سیستم ، بستگی به چگونگی رفتار حداقل یک عنصر دیگر از سیستم دارد . به عنوان مثال در بدن انسان ، نحوه رفتار چشم بستگی به نحوه رفتار مغز دارد .
• هر زیر مجموعه ای از عناصر تشکیل شود ، بر رفتار کل سیستم موثر است و این تاثیر بستگی به حداقل یک زیر مجموعه دیگر از سیستم دارد . به عبارت دیگر اجزای یک سیستم چنان به هم مرتبط اند که هیچ زیر گروه مستقلی از آنها نمی توان تشکیل داد .

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

16000 تومان – خرید

مدیریت کنترل پروژه

 • نام فایل: مدیریت کنترل پروژه
 • شناسه کالا: ۱۰۰۴۴
 • حجم فایل: ۱٫۶۵ مگابایت
 • فرمت: PPT , PDF
 • سایز کاغذ: بصورت اسلایدی پاورپوینت و پی دی اف آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۱۸ صفحه پی دی اف – ۲۱۳ اسلاید پاورپوینت
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب
 • توضیحات: این پک شامل دو فایل با موضوع مختلف و با فرمت پی دی اف و پاورپوینت می باشد.
 • قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

 

چهار عامل اساسی درمدیریت پروژه
۱٫ دانش
۲٫ مهارت
۳٫ ابزار
۴٫ تکنیک
مدیریت پروژه یا برنامه ریزی و کنترل پروژه به نوعی هنر است و لازمه هنر خلاقیت،ابتکار،نوآوری،سلیقه و نظم است لذا ابزارهای مثل نرم افزارها،فرم ها و دستورالعمل ها در اولویت بعدی قرار می گیرند

فرایند:
مجموعه فعالیتهای لازم الاجرابرای حصول به یک نتیجه مشخص
مدیریت پروژه :
فرایند مجموعه فعالیتهای یکپارچه و بهم مرتبط می باشد که کسب نتیجه هر یک از محدوده ها ی مدیریت پروژه معمولا در سایرین موثر است و تعامل بین محدوده ها دارای نتایج مثبت و منفی است
مثال : تغیر در محدوده کار غالبا در افزایش هزینه پروژه موثر است اما این تاثیر می تواند در روحیه مجریان و یا حتی کیفیت محصول یا خدمات مورد نظر اثر منفی داشته باشد
لذا در این تعاملات می بایستی همیشه به اهداف پروژه توجه نمود

توجه به دو عنصر ”برنامه ریزی” و“ کنترل“ در مدیریت علمی به عنوان ارکان اساسی وظایف مدیریت شناخته میشود. توجه به این دو عامل باعث صرفه جویی در زمان و هزینه انجام پروژه ها خواهد شد.
عناصر پنج گانه مدیریت عباتند از:
برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی،راهبری، کنترل سازمانهای صنعتی،شرکت های پیمانکاری، مهندسین مشاور و سایر سازمانهایی که به نحوی در امور طراحی، نظارت و یا اجرای طرح های صنعتی، عمرانی  یا پژوهشی سر وکار دارند، مسلماً میبایست به این دانش مسلح باشند.

تعریف پروژه
مجموعه تلاش های موقتی برای تحقق یک تعهد در ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات مشخص میباشد.
مجموعه ای از فعالیتها برای دستیابی به منظور خاص یا هدف خاص انجام میگیرد.
مجموعه اقدامات و عملیات خاص که دارای روابط منطقی با یکدیگر است بوده و برای نیل به هدف یا اهداف معینی انجام میشود.

برخی تعاریف دیگر
فعالیت : کوچکترین جزء عملیاتی تشکیل دهنده یک پروژه را گویند.
مثلاً جوش کاری،اجرای آسفالت، اجرای فونداسیون ، … در یک پروژه سازه
مدت فعالیت : مدت زمان انجام یک فعالیت در پروژه را مدت فعالیت گویند. این زمان میتواند کم یا زیاد باشد اما صفر یا بی نهایت ممکن نیست.
منابع: به کلیه امکانات و وسایلی گفته میشود که برای انجام آن فعالیت مورد نیاز است. که به سه دسته عمده تقسیم میشوند:
۱- منابع انسانی   ۲- ماشین آلات و تجهیزات  ۳- مواد و مصالح

انواع پروژه
۱- پروژه اجرایی:
همانند احداث پالایشگاه، احداث سد ، احداث ساختمان و …
۲- پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی:
همانند مطالعه توجیه اقتصادی یک پروژه، مطالعات اجتماعی و فردی یک منطقه یا شهر و …
۳- پروژه خدماتی :
همانند زیبا سازی شهر، بهبود ترافیک ، دفع زباله و …

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

4000 تومان – خرید